Program lojalnościowy

Tegoroczna edycja Programu nosi nazwę „Przygoda z TROKOS” i tradycyjnie adresowana jest do Klientów Detalicznych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, firma TROKOS sp.j. także i w bieżącym roku jest organizatorem Programu Lojalnościowego.

Podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, ideą Programu organizowanego przez naszą firmę, jest budowanie długoterminowych relacji handlowych oraz rozwój kluczowych wskaźników efektywności biznesowej po stronie firmy i jej Klientów.

Program „Przygoda z TROKOS” rozpocznie się 01 lipca 2018 r. a jego zakończenie zaplanowane jest na 31 marca 2019 r.

Mechanizm tegorocznej edycji Programu Lojalnościowego zakłada, że każda Firma biorąca udział w Programie, otrzyma indywidualny Plan Zakupowy ściśle dostosowany do Jej możliwości. Realizacja Planu będzie uprawniała do wyboru nagrody o wartości adekwatnej do poziomu zrealizowanych zakupów.

W Programie „Przygoda z TROKOS” to Państwo zdecydujecie która z nagród będzie najbardziej satysfakcjonująca.

Nasi partnerzy

Sponsorzy

Zobacz regulamin programuSchowaj regulamin programu

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„PRZYGODA Z TROKOS”

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

Program lojalnościowy „Przygoda z Trokosem” (zwany dalej Programem) organizowany jest przez Firmę Handlową TROKOS Małgorzata Trojańska, Józef Trojański sp. j. z siedzibą w Gdowie, NIP 683-14-74-815 (zwaną dalej Organizatorem).

II. DEFINICJE

 1. Program – Program lojalnościowy „Przygoda z Trokos” organizowany przez Firmę Handlową TROKOS Małgorzata Trojańska, Józef Trojański sp. j. z siedzibą w Gdowie, którego zasady określono w niniejszym regulaminie;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Przygoda z Trokosem”
 3. Uczestnik programu – podmiot z którym Organizator zawarł Porozumienie Zakupowe;
 4. Konferencja – spotkanie handlowe, w którym Uczestnik otrzymuje prawo udziału po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym Regulaminie;
 5. Porozumienie zakupowe – umowa określająca indywidualnie wyznaczone warunki przez Organizatora dla Uczestnika dotyczące minimalnego poziomu zakupów w czasie trwania Programu;
 6. Katalog – graficzna informacja zawierająca listę producentów biorących udział w Programie, stanowiąca załącznik do Porozumienia zakupowego.
 7. Indywidualny plan zakupowy – określona przez Organizatora dla każdego Uczestnika w Porozumieniu zakupowym minimalna wartość zakupów towarów pochodzących od Producentów biorących udział w Programie.
 8. Produkt- rzecz ruchoma wyszczególniona w Indywidualnym planie zakupowym, pochodząca od producenta wyszczególnionego w katalogu.

III. UCZESTNIK PROGRAMU

 1. Program skierowany jest wyłącznie do klientów prowadzących działalność w postaci sprzedaży detalicznej, bez względu na formę prawną tej działalności.
 2. Stosunek uczestnictwa w Programie powstaje z chwilą zawarcia umowy Porozumienia zakupowego i po złożeniu pisemnego oświadczenia przez Uczestnika potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnictwo w Programie ma charakter nieodpłatny.
 4. Prawo do udziału w Programie i prawo do udziału w Konferencji nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program trwa w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

V. ZASADY PROGRAMU

 1. Program polega na dokonywaniu przez Uczestników zakupów towarów objętych Indywidualnym planem zakupowym w okresie trwania Programu.
 2. Do rozliczenia planu zakupowego Uczestnika Programu uwzględnia się wyłącznie zakupy towarów wyszczególnionych w Indywidualnym planie zakupowym od producentów wyszczególnionych w katalogu.
 3. Warunkiem uwzględnienia danego zakupu do rozliczenia w ramach Programu jest terminowa zapłata za ten zakup.
 4. Indywidualny plan zakupowy uznaje się za zrealizowany pod warunkiem braku zaległości płatniczych za zakupione towary na dzień 31 marca 2019 roku.
 5. W przypadku dokonania zwrotu produktu nie jest on uwzględniany do rozliczenia w ramach Programu.
 6. Uczestnik nabywa prawo wyjazdu na konferencję po zrealizowaniu uzgodnionego Indywidualnego planu zakupowego.
 7. Nagroda w postaci prawa wyjazdu na konferencję nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią fantową opisanymi w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018 r. poz. 165. – j.t.

VI. KONFERENCJA

 1. Organizator wskaże uczestnikowi w Porozumieniu zakupowym przewidywane miejsce i termin odbycia Konferencji.
 2. Konferencja może odbyć się również poza granicami Polski.
 3. Dojazd i pobyt na miejscu Konferencji jest w całości finansowany przez Organizatora.
 4. Uczestnik, który nie spełnia wymogów formalnych do udziału w Konferencji (np. brak paszportu w przypadku Konferencji za granicą) traci prawo do udziału w Konferencji bez prawa do rekompensaty finansowej i rzeczowej.
 5. Miejsce i termin Konferencji mogą ulec zmianie, pod warunkiem, że Konferencja obędzie się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Programu.
 6. Uczestnik, który uzyskał prawo do udziału w Konferencji wskaże w ciągu 1 miesiąca Organizatorowi na piśmie osobę, która weźmie udział w Konferencji
 7. Brak potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji w terminie określonym w pkt. VI. Pod. 3 regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
 8. W konferencji wziąć udział może wyłącznie jedna osoba wskazana przez Uczestnika, chyba, że porozumienie zakupowe zwarte z Uczestnikiem określa inną liczbę osób uprawnionych do wzięcia udziału w Konferencji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie zmiany regulaminu ogłoszone zostaną poprzez przesłanie uczestnikom nowej regulaminu drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji działania Uczestnika naruszającego interesy Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich (np. operatorów pocztowych, banków i innych instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych).
 5. Organizator informuje, że prawo do wyjazdu na Konferencję stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.